اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI

اندیکاتور MONEY FLOW INDEX) MFI ) اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ را ﺷﺒﯿﻪ اندیکاتور RSI ،ﻫﻢ در ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻫﻢ در روش ﺗﻔﺴﯿﺮ  دارد .اندیکاتور MFI انعطاف کمتری دارد و  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت موزون ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻗﺪرت ﮔﺮدش ﭘﻮل وارد و ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﯾﮏ ارز اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺿﻌﻒ روﻧﺪ را ، ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل ورودی (ﻣﺜﺒﺖ) ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل ﺧﺮوﺟﯽ (ﻣﻨﻔﯽ) ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖقدرت یا ضعف روند را نشان دهد.اندیکاتور MFI درست مثل RSI است و  که محدودهای بین 0 تا 100 را نشان می دهد و دوره زمانی پیش فرض در آن 14 روز می باشد که قابلیت تغییر دارد .

اندیکاتور MFI جریان نقدی ورودی یا خروجی برای خرید یا فروش سهم را نشان می دهد.اگر بالای 80 باشد در منطقه اشباع خرید قرار گرته و اگر زیر 20 باشد در منطقه اشباع فروش قرار دارد.

نحوه کار با اندیکاتور MFI مشابه RSI  می باشد و با توجه به واگرایی و همگرایی هایی که بین اندیکاتور و قیمت ایجاد می شود به تحلیل آن اقدام می کنیم.

هنگامی که این شاخص در محدوده ی بالای 80 قرار می گیرد در منطقه ای قرار گرفته که در آن خرید های افراطی صورت می گیرد و هنگامی که در محدوده زیر 20 قرار می گیرد در آن منطقه فروش های افراطی صورت می کیرد.

نکته:از ترکیب RSI و MFI به راحتی می توانید سیگنال ورود خروج بگیرید که در پست های بعدی این استراتژی را به شما آموزش خواهیم داد.

به شکل زیر توجه کنید که مناطقی که اندیکاتور MFI به شما سیگنال داده است را مشخص کرده ایم و باز هم تکرار می کنیم که این اندیکاتور هم مثل بقیه باید ترکیب باشه با اندیکاتور های دیگر تا سیگنال داده شده ی آن تایید شود.

اندیکاتور MFI