تاریخ امروز:مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

آموزش چنگال آندروز

روش اﺳﺘﻔﺎده اول از چنگال زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ چنگال ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ چنگال  ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ  در روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ اﻃﺮاف ﺑﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ و در روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻃﺮاف ﺑﺎل ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ داﺧﻞ ﭼﻨﮕﺎل ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت روﻧﺪ ﺟﺎری ﺑﺎزار در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎل ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻮل آن ﺧﻂ در ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.

روش رسم چنگال در بازار های صعودی و نزولی:

چنگال

ﻫﺮ ﮔﺎه چنگال  ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﻣﻮازی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ چنگال را ﺑﺸﮑﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﺑﺎزار و ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺣﺎﻟﺖ اول ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﺻﻌﻮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ ﺑﺎل ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺮوش ﺷﺪ.

چنگال اندروز

ﻫﺮ ﮔﺎه چنگال ﻧزولی بوده و قیمت بتواند ﺧﻂ ﻣﻮازی بالایی چنگال  را ﺑﺸﮑﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻗﻮت ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺻﻌﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ بوده و سیگنالی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ.ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺣﺎﻟﺖ اول ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺮای ﯾﮏ چنگال ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ ﺑﺎل ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪ.

چنگال اندروز

ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ :

 • ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل  ﺷﯿﺐ دار ﻧﺰوﻟﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ درون ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺠـﺎم نداد ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻗﺪرت ﻗﯿﻤـﺖ در حرکت صعودی ظاهر شده است و ﺧﻂ ﻣﻮازی ﺑﺎﻻﺋﯽ ﭼﻨﮕﺎل را ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﺻـﻌﻮدی ﭘﺪﯾـﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﺪل ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﯿﺮون ﭼﻨﮕـﺎل ، ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
 • اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﻬـﺶکند ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .
 • ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﻧﺰوﻟﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺰول ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﻪ ﺧـﻂ ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﯾـﮏ (spike) ﻣﯿﺦ یا کندل بازگشتی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

شرایط فروش:

 • ﯾﮏ چنگال ﺷﯿﺐ دار ﺻﻌﻮدی رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ درون ﮐﺎﻧـﺎل انجام نداد ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺿﻌﻒ ﻗﯿﻤﺖ و حرکت نزولی ظاهر شده است، و اگر ﺧﻂ ﻣﻮازی ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ چنگال را ﺷﮑﺴﺖ  در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﺪل ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﯿﺮون چنگال ، ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای ﻓﺮوش ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷـﮑﺎف ﯾـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﺳـﺮﯾﻊ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘـﺎﺋﯿﻦ ، ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﺻﻌﻮدی رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻌﻮد ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾـﮏ(spike) ﻣﯿﺦ یا کندل بازگشتی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﻧﺰوﻟﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺰول ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﻪ ﺧـﻂ ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﯾـﮏ(spike) ﻣﯿﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻮﮐﺴﺘﯿﮏ و چنگال اندروز:

در اﯾﻦ روش از اﺳﺘﻮﮐﺴﺘﯿﮏ 14 دوره ای استفاده می شود و مقادیر بالاتر از 80 ﻓﺮوش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و مقادیر کمتر از 20فروش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در نظر گرفته می شود.   ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮری اﺧﯿـﺮ رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و قیمت 80%ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺧﻂ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. استراتژی  اﺳﺘﻮﮐﺴﺘﯿﮏ ﺑﯿﺎن می کند که در بازارهای  نوسانی و بدون روند وﻗﺘـﯽ اﺳﺘﻮﮐﺴـﺘﯿﮏ ﺑـﻪ محدوده ی بالای 80 می رسد یک نقطه ی سقف و وقتی به محدوده ی 20 می رسد یک نقطه ی کف ایجاد میکند.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ

 1. مرحله اول :ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮری رﺳﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 2. اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺴﺘﯿﮏ ﮐﻨﺪ را روی ﭼﺎرت ادد کنید.
 3. ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺰول ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧـﻪ رﺳـﻢ ﺷـﺪه ﺑﺮﺧـﻮرد ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن اﺳﺘﻮﮐﺴﺘﯿﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.
 4. اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﺷـﻮﯾﺪ ﭼـﻮن ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﯾـﺎد ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

نکته:هنگام برخورد قیمت با خط میانی چنگال امکان بازگشت روند هست.

 

۳ Comments

 1. ashkan پاسخ

  سلام و عرض خسته نباشید.تشکر فراوان بابت وقت و تلاشی که روی آموزش داشتید و دارید.
  ممنون میشم در مورد کانال چنگال آندروز ویدیو آموزشی تهیه بفرمایید چرا که با خوانش مطلب به صورت متنی قدری تلاش برای رسم آن مشکل بود

 2. حسین پاسخ

  سلام لطفا ویدئو آموزشی از چنگال اندورز هم بسازید
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *