استخر استخراج مکانی است که در آن تعداد بسیار زیادی استخراج کننده گرد هم جمع آمده را به صورت روش های مختلف موجود به حل معادله بلاک پرداخته و در نتیجه در ازای آن پاداش یا همان مورد نظر خود ...