الگو ادامه دهنده مثلث در بحث الگوهای ادامه دهنده در نمودارهای تحلیل تکنیکال می باشد پس اگر از مبحث قبلی چیزی به خاطر نمی آورید ابتدای یک دوره ی اجمالی بر روی مبحث کرده و سپس مطلب زیرا را فرابگیرید. ...