فناوری بلاکچین از ترکیب چند فناوری پایه و اساسی تشکیل شده که یکی از فناوری‌ها حالت جدید و نداشته و به گونه می‌توان گفت از ترکیب فناوری های مختلف یک فناوری جدید به نام فناوری بلاکچین ایجاد شده است. از ...