قابل توجه است که دارندگان پاسپورت ایرانی می توانند بدون نیاز به ویزا و برای مدت حداکثر 30 روز به کشور گرجستان مسافرت نمایند. ...