کسری بودجه، کسری درآمد دولت در مقایسه با مخارج آن است. دولتی که کسری بودجه دارد بیش از توان خود هزینه کرده است. کسری بودجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) یا صرفاً به عنوان کل مبالغی که ...