صورت‌ مالی اسناد حیاتی در حسابداری و مدیریت مالی هستند که اطلاعات مهمی را در مورد وضعیت مالی یک شرکت یا سازمان ارائه می‌دهند. صورت‌ مالی عبارتند از: ترازنامه (Balance Sheet): ترازنامه نشان‌دهنده وضعیت مالی در یک زمان مشخص است. ...