رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface مجموعه ای از امور رایج، پروتکل ها و ابزار برای ایجاد نرم افزارها می‌باشد. API ها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده ...