آموزش تریگر

تریگر

تریگر یا ماشه اصطلاحی است که در معاملات از آن استفاده می شود.این تکنیک در سیستم های معاملاتی که معاملات خلاف جهت روند اصلی بازار است کاربرد دارد.در واقع مابرای اینکه بتوانیم حد زیان برای معاملات خط روند ایجاد کنیم باید صبر کنیم تا قیمت کمی حرکت کند سپس وارد معامله شویم.

مثلا بعد از یک دوره ریزش طولانی شاهد واگرایی مثبت در کف هستیم.این واگرایی مثبت بیانگر ضعیف شدن فروشندگان می باشد.اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻒ اﻗﺪام به ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺣﺪ ﺿﺮر ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ.
در سیستم معاملاتی ما یا در جهت روند باراز معامله می کنیم که می توانیم با تکنیک های قیمتی و اندیکاتوری حد ضرر مشخص کنیم و یا خلاف جهت روند بازار حرکت می کنیم که در این صورت به یک سیستم معاملاتی تریگری نیاز داریم.

ﺗﺮﯾﮕﺮھﺎی ﻗﻮی که ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
شکسته ﺷﺪن ﺧﻂ روﻧﺪ، آراﯾﺶ ﺳﺮ و شانه، آراﯾﺶ ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ دو ﻗﻠﻮ، آراﯾﺶ اﻧﺪﯾﻨﮓ، ﺷﮑﺴﺖ  ﺧﻂ روﻧﺪ RSI و ﮐﺮاس ﻣﻮﯾﯿﻨﮓ ھﺎ، ﮐﺮاس ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک .
به ﻋﻨﻮان نمونه ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دارﯾﺪ که ﺑﺎ واﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺪام به ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. در ھﻤﺎن ﮐﻒ که واﮔﺮاﯾﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ به دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺪ ﺿﺮر ﻣﺠﺎز به ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اجازه دادیم میانگین متحرک 34 روزه که 10 روز شیفت به راست داده شده بشکند با همان حد ضرر کف ثبت شده اقدام به خرید می کنیم در واقع در این مثال برای تریگر گرفتن از میانگین متحرک استفاده میکنیم. کشیدن ماشه آخرین کاری است که معامله گر انجام می دهدودر واقع تکنیک های تریگری صرفا برای انتهای ترید و ورود به بازار  است و خود دلیل برای تحلیل و ترید نیستند.

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺎزار ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﯾﺪ در ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ که در ﺑﺎزار روﻧﺪ دار معامله  ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ چنانچه معامله ی ﻣﺎ ﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

به شکل زیر دقت کنید:

تریگر