گپ چیست؟

گپ

ﮔﭗ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزار، ﭘﺮش کند. یکی از عوامل ایجاد گپ اخبار فاندامنتال می باشد.

ﮔﭗ ﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :

  1. ﻣﺮﺳﻮم:ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﮔﭗ ﻫﺎ را ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﭗ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﺎزارﻫﺎی رﻧﺞ و آرام اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﭗ ﻫﺎ روﻧﺪ ﺧﺎﺻﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ در واقع در روند صعودی سقف جدیدی ایجاد نمی کنند.ﺣﺠﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﭗ ﺑﺮای ﺗﺮﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد. ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﭗ در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﮔﭗ ها از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
  2.  ﺟﺪا ﺷﺪه:اﯾﻦ ﮔﭗ زﻣﺎﻧﯽ اتفاق می افتد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺮون می آﯾﺪ و روﻧﺪ دار می ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﭗ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی باقی ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺮ ﻧﺸﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎزار رﻧﺞ ﻗﺒﻞ از ﮔﭗ ،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮﻧﺪ حاصل از آن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ می شود.گپ جدا شده در روند صعودی سقف جدید بالاتر از بقیه سقف ها ایجاد میکند.حجم گپ می تواند دوبرابر زمان معمول باشد.
  3.  اداﻣﻪ دار :ﮔﭗ اداﻣﻪ دار در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻗﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ سقف ﯾﺎ کف ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ، اتفاق می افتد .اﯾﻦ ﮔﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﭗ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در وسط روﻧﺪ اتفاق می افتد .ﮔﭗ اداﻣﻪ دار رﺳﯿﺪن نیروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن روﻧﺪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﭗ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪوداً ﭼﻘﺪر دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی از اﺑﺘﺪای روﻧﺪ را ﺗﺎ ﮔﭗ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را در ﺟﻬﺖ روﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺪود آن ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ﮐﺮد.
  4.  از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده :قیمت نوسان می کند و بالا و پایین می رود و سپس گپ را می بندد.ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻻ می رود،بعد در ﺟﻬﺖ روند ﮔﭗ ﻣﯿﺰﻧﺪ .اول شبیه به گپ ادامه دار است.اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺪل سقف و کف ﺟﺪﯾﺪ ایجاد نشد، ﮔﭗ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده تشکیل شده اﺳﺖ.تایید این گپ برگشت روند و بسته شدن آن توسط قیمت است.

نکته:

  • گپ معمولی زمان مناسبی برای ترید نیست اما راه حل ترید در آن به این صورت است که اگر پس از آن گپ صعودی دیگر قله جدید نساخت یک پوزیشن سل باز کنید که استاپ آن بالای آخرین قله ی روند و تارگت پوزیشن پایین گپ باشد.
  • اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺸﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ داشت و ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ساخت، ﯾﮏ ﮔﭗ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﮔﭗ ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ، اﺳﺘﺎپ را در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﭗ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﮔﭗ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ زودی ﺑﺴﺘﻪ نمی شود .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ واﻗﻌﺎً ﺗﺮﻧﺪی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .عجله ای پوزیشن باز نکنید.
  • نقطه ورود در ﮔﭗ اداﻣﻪ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﭗ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی از اﺑﺘﺪای روﻧﺪ را ﺗﺎ ﮔﭗ ادامه دار اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را در ﺟﻬﺖ روﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ معمولا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺎرﮔﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎپ را ﺗﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﮔﭗ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ سقف ها و کف های ﺟﺪﯾﺪ تشکیل دهد وگرنه ﮔﭗ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪسقف ﯾﺎ کف ﺟﺪﯾﺪی در ﺟﻬﺖ ﮔﭗ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮد، ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
  • ﮔﭗ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺗﺮﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﭗ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد، وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﭗ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ﺻﻌﻮدی ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮزﯾﺸﻦ سل ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﺳﺘﺎپ را در ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﺎ بازار باشیم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻦ کف های ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﮔﭗ ﻧﺰوﻟﯽ ﻫﻢ برعکس.

به شکل زیر توجه کنید مثالی از یک گپ در قیمت است:

گپ

 

برگشت جزیره ای:

ترکیبی از گپ ادامه دار و جداشده می باشد که باعث می شود یه قسمتی از قیمت به صورت یک جزیره جدا بیافتد.این جزیره زمانی اتفاق می افتد که یک گپ ادامه دار با حجم بالا ایجاد می شود و در یک محدوده قیمتی ادامه می یابد و سپس قیمت در جهت عکس گپ جدید می زند.جزیره خیلی کم اتفاق می افتد اما یک الگوی برگشت روند کامل است.

و نکته ی آخر گپ به عنوان مقاومت و حمایت هم شناخته می شود که اگر حجم معامله بعد از گپ بالا باشد گپ یک مقاومت و حمایت قوی است اما اگر حجم قبل از گپ بیشتر باشد حمایت و مقاومت ضعیفی نسبت به قبلی است.