الگو هارمونیک خرچنگ(CRAB)

الگو هارمونیک خرچنگ

میزان ریتریس نخست الگو هارمونیک خرچنگ از 38.2% تا 61.8% است و به عبارت دیگر بخش ابتدایی الگو خرچنگ با الکو هارمونیک گارتلی و خفاش مشابه است و تفاوت آن در ریتریس به شدت عمیق دوم الگو هارمونیک خرچنگ است،به طوری که در ریتریس دوم ،نه تنها کفX شکسته می شود بلکه نقطه ی D در فاصله ی بسیار دور ،در واقع در ریتریس خارجی 161.8% تشکیل می گردد.الگو هارمونیک خرچنگ

 

شباهت ظاهری نیمه نخست الگو  خرچنگ با الگو های خفاش و گارتلی باعث می شود که تریدر بر روی ریتریس های 88.6% و 78.6% ترید کند در صورتی که پس از آن با ریزش شدش مواجه می شود.و این ریزش تا فاصله ی 61.8% از نقطه ی X ادامه دارد و این نکته نشان می دهد که حد ضرر در الگو خفاش و گارتلی چقدر اهمیت دارد.تریدر باید به هنگام نرید بر روی الگو خفاش و گارتلی از یک حد ضرر مطمئن کمی پایین تر از X استفاده کند.و به محض شکسته شدن کفX از بازار خارج شود تا در دام الگو خرچنگ گرفتار نشود.

امواج الگو خرچنگ به ترتیب شامل موج اول که از نقطه Xتا A می باشد و موج دوم اصلاحی موج اول تا نقطه ی Bو 38% تا 61.8% فیبوناچی موج اول کشیده می شود.موج سوم تا نقطه C و به اندازه 38% تا 88% موج دوم بوده،موج چهارم تا نقطه ی D و به اندازه ی 224% تا 361% موج سوم اصلاح خواهد شد و این نقطه D با درصد 161.8% موج اول هم پوشانی دارد که یک محدوده ی بازگشتی قیمت می باشد.از نقطه D موج برگشت به سمت بالا باشد این الگو BULLISH و اگر به سمت پایین باشد BEARISH می باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید که مقایسه سه الگو هارمونیک خرچنگ و خفاش و گارتلی را به نمایش گذاشته ایم.

الگو هارمونیک خرچنگ

 

به شکل زیر توجه کنید که در آن فلسفه الگو هامونیک خرچنگ به نمایش گذاشته شده است:

الگو هارمونیک خرچنگ

به شکل زیر که مثالی از الگو هارمونیک خرچنگ است توجه کنید:

الگو هارمونیک خرچنگ